V rubrice Bezpečnost na prvním místě se vždy zaměříme na určitý druh technického vybavení, které je pro pořádání eventů nezbytné.
Většina poskytovatelů této techniky předpisy, standardy a s tím i bezpečnost návštěvníků na akci podceňuje. Problém většinou spočívá v tom, že zákazníka nenapadne, že by se na tyto skutečnosti měl dodavatele ptát, a spousta dodavatelů na to hřeší.
Proč? Jednoduše proto, že řada z nich nikdy nabízenou techniku ani neměla v rukou (jsou to pouze překupníci bez praxe). Druhý důvod bývá většinou ještě jednodušší: i zkušený matador totiž často řekne: „Dělám to tak celou dobu a nikdy se nic nestalo.?
Kdo však ponese odpovědnost v případě nehody, byť by k ní došlo skutečně poprvé? Vy coby pořadatel.
Dnes se tedy podívejme na potřebné revize elektrických zařízení a kabelů.
Splňuje níže uvedené váš dodavatel? My ano!
Chraňte sebe i své okolí.

Lhůty pro obnovy revizí:

• Jestliže si elektrické vybavení pronajímáte (například si půjčujete elektrické kabely do výstavního stánku), revize musí být provedena pro každý pronájem.
• Pokud vám vybavení bude obsluhovat pronajímatel a toto vybavení používá jak ve vnitřních, tak venkovních prostorách, musí mít platné revize nejméně každých 6 měsíců, v některých případech dokonce každé 3 měsíce (typickým příkladem je zvukařská technika).

Revize elektrických spotřebičů dle ČSN 331600 ed. 2:

• Cílem této normy je zajistit zabezpečení ochrany před úrazem elektrickým proudem a zabezpečení ochrany proti požáru.
• Revize elektrických spotřebičů jsou jedněmi z dokladů, které jsou vyžadovány kontrolory Státního úřadu inspekce práce.
• Ze zákoníku práce (zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví) vyplývá povinnost provozovatele revize elektrických spotřebičů zajistit.

Proč provádět revize:

• možné poškození zdraví a majetku vadným spotřebičem;
• vysoké postihy za nedodržování předpisů pro řízení a zajišťování bezpečnosti práce;
• revize spotřebičů vyžaduje norma ČSN 331600 ed. 2;
• omezení rizika vzniku požáru.

V případě škodné události může pojišťovna žádat o potvrzení splnění všech zákonných podmínek, při nedodržení je kráceno pojistné plnění.
Revizní zpráva spotřebiče prověřuje funkčnost a bezpečnost elektrického zařízení. V případě laického zacházení s elektrickým spotřebičem či nedodržení jeho štítkových hodnot, které udává výrobce, zaniká veškerá zodpovědnost za zařízení, kterou dodavatel poskytl odběrateli za účelem pronájmu.